ETİK ANLAYIŞIMIZ

Mavi tüketici için güven duyduğu bir marka, tedarikçileri için saygın bir iş ortağı, çalışanları için ise prestijli bir kariyer sunan, aidiyet hissi aşılayan bir kurum. Mavi’nin sahip olduğu bu niteliklerin kaynağında tüm iş uygulamalarında benimsenen ilkeler bütünü var.

Mavi’nin kuruluşundan bu yana ödün vermeden uyguladığı dürüstlük, adil davranma, yasalara ve etik kurallara tam uyum, bu kurumsal tavrın sürdürülebilirliği sağlayan ilkeler. Bu yüzden Mavi’nin etik anlayışının tüm çalışanlar tarafından görev sorumluluğun ayrılmaz parçası olarak görülmesi gerekir.

Mavi’nin yıllar içinde oluşturduğu kurumsal kültür de belli ilkeler çerçevesinde şekillenmiş durumda. Müşteri talep ve ihtiyaçlarını karar alma sürecinin merkezinde tutmak, kaliteden ödün vermemek ve koşulsuz müşteri memnuniyetini tam ve dünya standartlarında uygulamak bunların başında geliyor.

Mavi çatısı altında çalışmak, her şart ve koşulda profesyonel ve dürüst davranmayı, kişisel itibarı marka ve kurumsal yapınınkinden ayrı tutmadan kollamayı gerektirir. Dolayısıyla her Mavi çalışanından tüm canlılara ve çevreye saygılı olması, sosyal sorumluluk bilincinden kopmaması ve kurumsal etiği tüm boyutlarıyla içselleştirmesi beklenir.

Mavi’nin sahip olduğu marka imajı, çalışanlarının ona zarar verecek ya da itibarını zedeleyecek her davranıştan kaçınarak marka çıkarlarını kişisel çıkarlarının üstünde tutmasıyla korunabilir. Bu amaçla belirlenip uygulanan Mavi iş etiği kuralları lider, yaratıcı, yenilikçi, uluslararası moda markası imajıyla, müşterisine tutkuyla bağlı bir kurum kültürü yaratır.MAVİ MİSYON, VİZYON VE DEĞERLERİ

Misyon

· Müşterisine yakın, jean odaklı bir moda markası olmak.

· Markayı yansıtan her noktada tüketiciye yeni bir deneyim yaşatmak.

· Ürün kalitesinde tutkulu, tasarımda yenilikçi olmak.

· Ürün mükemmelliği, dijital dünyanın gerekleri ve perakende mağazacılık deneyiminde öncü bir şirket olmak.

· Çalışanların güven duyduğu, müşterilerin gönül bağı kurduğu, iş ortaklarının kalıcı olduğu kurum kültürünü sahiplenmek.


Vizyon

Jean odaklı bir moda markası olarak bulunduğu pazarlarda lider olmak.


Marka Değerleri

Kalite anlayışı:

· Markanın her unsurunda kaliteyi öncelikli tutmak.

· Yüksek kaliteyi markanın ürün ve hizmetlerinin her aşamasına yansıtmak.

Yenilikçilik anlayışı:

· Tüketiciye, pazar eğilimlerine ve tedarikçilere yakın olmak.

· Müşteri ihtiyaçlarını hızlı ve eksiksiz karşılamak.

Tutkulu marka anlayışı:

· Mükemmel ürünler ortaya koymak.

· Sürdürülebilir büyüme ve pazar liderliği sergilemek.

· Müşteri odaklı bir ekip olmak.

Samimiyet anlayışı:

· Müşteri, iş ortağı ve çalışanlarına verdiği vaatleri yerine getirmek.

· Marka kültürü ve yönetim yaklaşımında tarafların görüşlerine değer vermek.

Saygı anlayışı:

· Markaya olan güvenin sorumluluğunu taşımak.

· Dünyanın farklı kültürlerine, bilgi ve değerlerine saygılı olmak.

· Her kesimden müşteri ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışmak.


Marka Kişiği

Jean uzmanı marka:

Markanın özündeki yaratıcılık ve yenilikçiliği canlı tutmak.

Lider marka:

Öncü, atak ve cesur olmak.

İyimser marka:

Sorunlara pozitif ve çözüm odaklı bakmak.

Açık fikirli marka:

Değişim ve farklılıkları dinlemek, anlamak ve paylaşmak.

Sonuç odaklı marka:

· İşini sahiplenen, yeteneklerini geliştiren ve birlikte hareket eden ekip ve çalışma bilinci yaratmak.

Markanın Yarattığı “Perfect Fit” Algısı

· Mavi, hayat tarzımı birebir yansıtıyor.

· Mavi, giyim tarzıma ve vücuduma tam yakışıyor.

· Mavi, kalite beklentimi eksiksiz karşılıyor.


KURALLARA UYARIZ

Yasa, prosedür ve kurallara uymak

Mavi’de yasa ve yönetmeliklere uyumdan hiçbir koşulda taviz verilmez. Mavi’ye özgü kurumsal kural ve prosedürler de yasalara uygun olup ek yükümlülükler getirebilir.


Markayı korumak

· Her Mavi çalışanının kurum ve markaya dair sorumluluklarının farkında olması gerekir. Müşteriler ve çalışma arkadaşlarının, her Mavi çalışanının profesyonel yeterliliği ve dürüstlüğüne güven duyması, bu güvenin hep en üst düzeyde tutulması ve korunması için çalışılır.

· Mavi’nin ürün ve hizmetleri, şirket politikaları, profesyonel standartlar, verilen sözler Mavi’nin iş etiği kuralları çerçevesinde sürdürülür ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gereken özveri her pozisyondaki iş tanımının doğal unsurudur.

· Mavi’de çalışan her profesyonel, yetkin olduğu ve olacağına inandığı alanlarda görev almaya özen gösterir, doğruluk ve geçerlilik kriterlerine uyan iş ortaklarıyla çalışır.

· Mavi’de çevre ve toplum sağlığına, insan hakları ve iş hukukuna aykırı tutum gösteren çözüm ortaklarıyla çalışılmaz.

· Her düzeydeki Mavi çalışanları kurum ve/veya marka adına konuştuğu alanlarda, kişisel görüş değil, sadece kurumsal görüş ifade edebilir.

· Mavi çalışanları, markayı her alanda en iyi şekilde temsil etmek için gereken özeni gösterir. Günümüzde etkinliği tartışılmaz olan sosyal ağlar da dahil olmak üzere, çalışanlar tarafından medyanın hiçbir alanında marka hakkında olumsuz ve zarar verme ihtimali olan beyanda bulunulamaz. Şirket yönetimince yetkilendirilenler dışında hiçbir Mavi çalışanı basına yazılı ya da sözlü bilgi, görüş ve yorum veremez.

· Mavi çalışanları kurum için risk doğurabileceğini gördüğü karmaşık durumlarla karşılaştığında ilgili prosedürü izleyerek yetkililere danışmakla yükümlüdür.


Saygılı ve saygın olmak

· Mavi bütün çalışmalarında karşılıklı saygıyı temel alır.

· Mavi misyonu gereği, farklı görüş ve fikirlere açık, esnek düşünceye sahip bir kurum olarak, tüm çalışanlarından öncelikle kendisine, müşterilerine, diğer çalışanlara, iş ortaklarına, rakiplere, topluma ve çevreye saygılı olmayı bekler. Mavi kurumsal başarının, kendini işine adamış çalışanların yetenek ve performansına dayandığına inanır. Bu yüzden Mavi’de çalışanlar birbirlerinin hak ve onurlarına saygı duymakla sorumludur.Mavi

· Çalışanlarının kişisel yetenek ve yetkinliklerini geliştirdiği, potansiyelini en uygun düzeyde kullanabildiği,

· Bilgi paylaşımı ve açık diyaloğun teşvik edildiği,

· Performansın ve kurumsal başarıya katkının takdir edildiği,

· Kültürel çeşitlilik ve fırsat eşitliğinin teşvik edildiği,

· Herkesin sağlık ve güvenlik açısından en uygun koşullarda çalıştığı, bir iş ortamı sağlamak için çaba gösterir.


Markanın çıkarlarını korumak

· Mavi çalışanlarından çıkar çatışması oluşturacak durumlardan kaçınmasını bekler. Kişisel çıkarlarla marka çıkarları çatıştığında, her çalışanın Mavi’nin çıkarına uygun şekilde hareket etmesi gerekir. Çünkü bireysel çıkarlar markanın önüne geçemez.

· Çıkar çatışması doğan durumlarda kurum çıkarlarının koruması için sergilenecek en uygun davranış, durumun ilgili yönetici, İnsan Kaynakları veya Hukuk bölümlerine bildirilmesidir.


Gizlilik

· Mavi’ye ait, serbest rekabet koşullarını etkileyebilecek bilgiler, ticari sırlar, kamuya açıklanmamış mali veriler, personelin özlük haklarına ait bilgiler ve üçüncü partilerle yapılan gizlilik anlaşmalarının içeriği “gizli ve özel bilgiler” kapsamına girer.

· Mavi’de gerek kurumun gerekse müşterilerin, çalışanların ve iş ilişkisinde bulunulan kişi ve kuruluşların gizli ve özel bilgilerinin korunmasına özen, özel hayata saygı gösterilir. Gizli ve özel bilgiler sadece yetkililer tarafından Mavi’nin amaçları doğrultusunda paylaşılır ve kullanılır.

· Mavi çalışanları kurumla ilişkisini keserken görevi nedeniyle sahip olduğu gizli bilgi ve belgeleri şirket dışına çıkaramaz.


Serbest rekabet

· Mavi serbest rekabete inanır ve güncel rekabet koşulları altında, dürüst ve ticaret kurallarına uygun davranmaktan vazgeçmez, iş ortaklarıyla ilişkilerini de aynı doğrultuda yürütür.

· Mavi sadece yasal ve etik alanlarda rekabet eder, haksız rekabet ortamlarında ticari faaliyet göstermez.

· Mavi sürekliliği riske atacak ya da yönetilemez durum yaratacak kararlar almaktan kaçınır, sürdürülebilir kârlılığı hedefler.

· Mavi finansal disiplin, şeffaflık ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket eder, kurumsal kaynak ve varlıklarıyla, çalışma zamanını verimlilik ve tasarruf bilinciyle yönetir. Mavi rekabet gücünü artırmaya, büyüme potansiyeli olan ve en yüksek getiriyi sağlayacak alanlara yatırım yapmaya özen gösterir.

Şirket varlıklarını korumak

· Mavi sahip olduğu varlıkları özenle korur, uygun ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar, çalışanlarından da kayıp, zarar, kötüye kullanma, hırsızlık, hile, zimmete geçirme ve tahribattan korunmaya destek olmalarını bekler. Bu beklenti her konuda tasarrufa önem vermeyi de içerir.

· Mavi bilgiyi en önemli varlıklarından biri olarak görür. Bilgi birikimini, gizli bilgileri ve bilgi sistemleri de dahil olmak üzere tüm bilişsel varlıklarını korur.

· Şirket yönetimi varlıklarının çalışanlar tarafından nasıl kullanıldığını yasal çerçevede takip ve denetleme hakkına sahiptir ve elektronik posta içerikleri, bilgi, veri ve dosyaların kontrolü bu hak kapsamındadır.


Rüşvet ve yolsuzluk

Mavi’de rüşvet ve yolsuzluk hiçbir koşul altında kabul edilmez.

Mavi çalışanları;

· Görevlerini yürütürken komisyon ya da başka bir ad altında maddi çıkar sağlayamaz, bu yönde bir teklifte bulunamaz.

· Kamusal ya da özel kişi veya kurumlardan işle ilgili ya da ilgisiz herhangi bir avantaj sağlamak amacıyla, doğrudan ya da aracı kullanarak hiçbir avantaj teklifinde bulunamaz, sözlü ya da yazılı anlaşma yapamaz.

· Üçüncü kişi ve kurumlarla ilişkilerinde ayrıcalık sağlama karşılığı avantajlı durum yaratamaz ve bu yönde teklifleri kabul edemez.

· Farklı bir niyetle yaptığı davranışın bile bu yönde şüphe ve izlenim uyandırmaması için azami dikkat gösterir.


Hediye kabulü

Mavi çalışanları;

· Hediye alıp verirken dikkatli davranmalıdır.

· Ticari ilişkide bulunduğu kişi ve kuruluşlardan hediye talep edemez ve böyle bir beklentide olduğuna dair imada bulunamaz.

· Tarafsız karar alma ve davranmalarını etkileyebilecek hediye ya da ayrıcalık kabul edemez.

· Hiçbir koşulda hediye amaçlı para kabul edemez.

· Kurumsal itibar ve ilişkilere zarar vermeyecek, sadece işin doğası gereği rastlanan küçük değerli hediyeleri kabul edebilir.


Ayrımcılık ve taciz

Mavi gerçek zenginliğe farklı kültürlerin bir arada yaşamasıyla ulaşıldığına inanır.

Mavi yönetimi bütün çalışanların kişisel itibarı, mahremiyeti ve haklarına saygı duyar, kurum içinde ayrımcılık ve taciz olmamasını en önemli görevlerinden biri olarak görür.

Mavi çalışanları;

· Köken, milliyet, din, ırk, cinsiyet, yaş ya da cinsel tercih nedeniyle ayrımcılık yapamaz.

· Hiçbir bir sebeple, kimseye fiziksel, psikolojik ya da sözlü tacizde bulunamaz.


Şeffaflık

Mavi kendini açık ve şeffaf olmaya adamış, çalışanları, müşterileri ve iş ortaklarıyla güvene dayalı ilişki kurabilmenin gereğinin şeffaflık olduğuna inanan bir kurumdur.

Bu yüzden Mavi ticari faaliyette bulunurken amaçlarını, hedeflerini ve yöntemlerini gizlemeden, sürdürülebilir büyüme vizyonunu etik, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla yürütür.


Aile ve tanıdıklar

Adil olma ve tarafsızlık ilkelerinin gereği olarak, Mavi çalışanların yakınları, aile fertleri ve eşlerinin danışman ya da personel olarak işe alınma kararı, ancak başvuru sahibinin vasıf, performans, yetkinlik ve deneyimlerine dayanarak verilebilir.

Adil olma ve tarafsızlık ilkeleri, istihdamın ücretlendirme, terfi ve transfer gibi tüm alanlarında uygulanır ve çalışanın işe girmesinden sonra doğan akrabalık hallerinde de geçerlidir.

Mavi’de sadece nitelikleri diğer adaylarla eşit olan çalışan çocuklarına staj, eğitim dönemi, tatil işi ve benzeri kısa süreli işe alımlarda öncelik verilebilir.SORUMLULUKLARIMIZIN BİLİNCİNDEYİZ

Çalışanların sorumlulukları

Mavi’nin iş etiği kuralları, kurum politikaları ve prosedürleri, çalışanların davranış tarzını ve görevlerini yerine getirme biçimini belirler. Bu kural ve ilkelere uygun davranmak kadar diğer çalışanları da aynı şekilde davranmaya teşvik etmek her Mavi çalışanının sorumluluğudur.


Mavi çalışanları,

· Her koşulda yasal düzenlemelere uygun hareket etmelidir.

· Mavi’nin etik anlayışını benimsemek, ilke ve değerleri bilmek, kuralları okuyup anlayarak içselleştirmek ve bunlara uygun hareket etmek zorundadır.

· Üstlendikleri görevle ilgili kurumsal politika ve prosedürleri öğrenmeli, güncellemeleri takip etmelidir.

· Kendisi veya başkalarının kural ihlallerini ivedilikle rapor etmeli, imzalı ya da imzasız bildirimini ilgili yönetici, insan kaynakları ve/veya Etik Kurul’a yazılı veya sözlü iletmelidir.


Yöneticilerin sorumlulukları

Mavi yöneticileri çalışanlar için tanımlanmış sorumluluklara ek olarak yönetsel sorumluluklara da sahiptir. Görevle ilgili kurumsal politika ve prosedürleri öğrenmeli, güncellemeleri takip etmelidir.


Mavi yöneticileri

· Mavi’nin kurumsal kültürüyle uyumlu çalışma ortamı oluşturma ve sürdürülmesini sağlamaktan sorumludur.

· Davranışlarıyla çalışanlara örnek olur.

· Çalışanları etik ilke ve kurallar konusunda eğitir ve bunlarla ilgili soru, şikayet ve bildirimlerini iletmeleri için teşvik eder.

· Kendisine danışıldığında yapılması gerekenler konusunda yol gösterir, tüm bildirimleri dikkate alır ve gerekli gördüğünde, en kısa sürede etik kurula iletir.


SORUNLARI ÇÖZERİZ

Mavi’nin etik kuralları, şirket politikaları ve prosedürlerinin ihlali işten ayrılma talebine varabilen disiplin yaptırımlarına tâbidir.

Disiplin yaptırımları, uygunsuz davranışları ve kuralları bozmaya neden olan fiilleri onaylayan, yönlendiren veya bu konularda bilgi sahibi olup gerekli bildirimi uygun şekilde yapmayan kişilere de uygulanır.

Mavi’de etik kuralların ihlaline dair şikayet ve bildirimleri soruşturma ve çözümlemeyle sorumlu olan birim, CEO’ya bağlı olarak çalışan, üç asil ve iki yedek üyeden oluşan etik kuruldur.


Asil üyeler:

· Başkan (CEO)

· İnsan Kaynakları Direktörü (CHRO)

· Kıdemli Hukuk Müşaviri

· Yedek üyeler ele alınan konu doğrultusunda CHRO’nun önerisi ve CEO’nun onayıyla kurula davet edilir.


Etik Kurul

· Bildirim veya şikayette bulunanların kimliğini ve konuyu gizli tutar.

· Soruşturmayı gizli ve kurallara uyarak yürütür.

· Soruşturmayla ilgili bilgi, belge ve delilleri doğrudan talep yetkisine sahiptir.

· Sadece soruşturma konusuyla sınırlı olarak bilgi ve belge inceleyebilir.

· Soruşturma sürecini baştan itibaren yazılı tutanağa bağlayıp ilgili bilgi, delil ve belgeleri tutanağa ekler.

· Gerekli gördüğünde gizliliği ihlal etmeden uzman görüşüne başvurabilir.

· Tutanağın başkan ve üyeler tarafından imzalanmasına dikkat eder.

· Soruşturmayı hızla ele alır ve mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırır.

· Sonuç hakkında ilgili bölüm ve mercilere bilgi verir.

· Etik kurulun başkan ve üyeleri bağlı oldukları bölüm yöneticileri ve kurum içi hiyerarşiden bağımsız ve kimseden etkilenmeden hareket eder. Kurula kimse tarafından baskı yapılamaz ve aldığı kararlar derhal uygulamaya konulur.


ULUSLARARASI DÜZENLEMELERE UYARIZ

Mavi uluslararası bir şirket olarak ticari faaliyet gösterdiğinden farklı ülkelerdeki yasa ve düzenlemelere de uygun davranır. Yerel faaliyetler sırasında uluslararası yasal düzenlemelere uygunlukla ilgili şüphe doğuran durumlarda yapılması gereken uygulamalar için Mavi Hukuk Bölümü'ne başvurulması gerekir.


KENDİMİZİ SORGULARIZ

Her Mavi çalışanı ve yöneticisi iş süreçlerinde karar alırken olumsuz bir sonuçla karşılaşmamak için şu soruları kendine sormayı refleks haline getirmelidir:

· Bu davranış yasal ve etik mi?

· Yaptığım pişmanlık doğurmayacak, doğru bir davranış mı?

· Mavi’nin değerleri ve kurum kültürüyle uyumlu davranıyor muyum?

· Mavi’nin kurumsal politikaları ve prosedürleriyle uyumlu muyum?

· Kendime veya Mavi’ye olumsuz yansıyacak bir sonuç olabilir mi?

· Bu davranışımdan başkaları olumsuz etkilenebilir mi?

· Hareket tarzımı aileme ve arkadaşlarıma açıklayabilir miyim?

· Aynı koşullarda benim yerimde olan bir başkası ne düşünürdü?

· Etik açıdan çatışma yaratmayacak başka bir davranış biçimi olabilir mi?

· Davranış tarzım basına, sosyal medyaya ya da toplumun geneline nasıl yansıyabilir?