DAHA İYİSİ İÇİN

KORUYORUZ


Denim odaklı bir marka olarak doğanın sunduklarını korumak ve yeniden canlandırmak en temel sorumluluğumuz. İklim kriziyle mücadele ederek net sıfır iş modelini destekliyor, doğal kaynakları korumayı ve ekosistemi onarmayı hedefliyoruz.

İKLİM KRİZİ İLE MÜCADELE:
Tekstil sektörü, tarladaki pamuk üretiminden tüketicinin aldığı son ürüne kadar değer zinciri boyunca önemli miktarda sera gazı emisyonuna neden oluyor. Mavi olarak, küresel iklim krizi ile mücadelemiz kapsamında tüm değer zincirimizde karbon ayak izimizi azaltmaya odaklanıyoruz. Bunun için tedarikçilerimizi de sürece katarak üretim süreçlerinde çevresel etkilerin azaltılmasını teşvik ediyor, yenilikçi ve sürdürülebilir ürünlerden oluşan koleksiyonlar tasarlıyor ve bu ürünlere ait satış gelirlerinin ciro içindeki payının kademeli şekilde artmasını amaçlıyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımlarını artırıyor ve enerji verimliliğini merkeze alan eco mağaza gibi sektöre öncü olacak projeler hayata geçiriyoruz.

EKOSİSTEM RESTORASYONU:
Doğa üzerindeki baskıyı azaltmak ve bozulan ekosistemi korumak önceliğimiz. Bu doğrultuda, tedarik zinciri boyunca su kaynaklarının etkin kullanılması, kimyasalların kontrollü kullanımı, ambalaj ve atıkların yönetimi ve biyoçeşitlilik alanlarına odaklanıyoruz. Daha az su gerektiren sürdürülebilir ürünler üretilmesini ve üretim süreçlerinde suyun geri dönüştürülmesini teşvik ediyoruz. Üreticilerin ve tüketicilerin sağlığını korumak, çevre üzerindeki etkileri azaltmak üzere kimyasal tüketiminin azaltılmasını ve kullanılan kimyasalların Tehlikeli Atıkların Sıfır Deşarjı (Zero Discharge of Hazardous Chemical-ZDHC) kriterleriyle uyumlu olmasını hedefliyoruz. Ambalajların geri dönüştürülmüş malzemeden olmasına önem veriyor, tamamen Orman Yönetim Konseyi (Forest Stewardship Council-FSC) sertifikalı ambalaj kullanımına geçmeyi amaçlıyoruz. Atık yönetimine döngüsel ekonomi açısından yaklaşıyor, firelerin ve diğer atıkların yeniden sisteme dahil olması için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Biyoçeşitliliğin korunması için toplumsal farkındalığı artıran projeler geliştiriyoruz.