KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AYDINLATMA METNİ

Değerli Müşterilerimiz, Ziyaretçilerimiz ve Üyelerimiz,

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Mavi) olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve özel hayatınızın gizliliğine son derece saygı duyuyor ve önem veriyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Mavi olarak kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

Tarafımızdan Toplanan Kişisel Veriler Nelerdir?

Aşağıda yer alan veri konusu kişi gruplarından sağladığımız hizmetlere ilişkin olarak ve faaliyetlerimiz kapsamında kişisel veri toplamaktayız. Söz konusu kişisel verileri, her şartta KVKK'da yer alan veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak ve işbu Metin’de belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda işlemekteyiz.

 1. Mavi Mağazası Ziyaretçi
 2. Mavi Mağazası Müşteri
 3. Çevrimiçi Ziyaretçi Çevrimiçi Misafir Müşteri
 4. Çevrimiçi Üye Müşteri
 5. Kartuş Kart Sahibi Müşteri

Mavi Mağazası Ziyaretçi

CCTV kamera görüntüsü

Mavi Mağazası Müşteri

Kimlik bilgisi (ad soyad)

Finansal bilgi (kredi kartı numarası, fatura bilgileri)

Telefon numarası (talep ettiğiniz hizmet gerektirdiği takdirde)

CCTV kamera görüntüsü

Çevrimiçi Ziyaretçi

 

IP adresi

Çevrimiçi Misafir Müşteri

Kimlik bilgisi (ad soyad)

İletişim bilgisi (e-posta adresi, posta adresi, telefon numarası)

Finansal bilgi (kredi kartı numarası, fatura bilgileri)

IP adresi

Çevrimiçi Üye Müşteri

 

Kimlik bilgisi (ad soyad, doğum tarihi, cinsiyet, meslek, T.C. kimlik numarası)

İletişim bilgisi (e-posta adresi, posta adresi, telefon numarası)

Finansal bilgi (kredi kartı numarası, fatura bilgileri)

IP adresi

Kartuş Kart Sahibi Müşteri

 

Kimlik bilgisi (ad soyad, doğum tarihi, cinsiyet, meslek, T.C. kimlik numarası, Kartuş üye numarası)

İletişim bilgisi (e-posta adresi, posta adresi, telefon numarası)

Finansal bilgi (kredi kartı numarası, fatura bilgileri)

Lokasyon bilgisi (uygulama üzerinde izin verdiğiniz takdirde)

 

Kişisel Verilerinizi İşleme Amacımız ve Hukuki Sebebimiz Nedir?

KVKK uyarınca Mavi olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerini kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği ölçüde üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz “kişisel verilerin işlenmesi” olarak tanımlanmaktadır.

Mavi olarak, veri işlemenin ilgili mevzuatta açıkça öngörülmesi, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve veri işlemenin sözleşmenin ifası için gerekli olması hukuki sebeplerine dayanarak;

 • Çevrimiçi ziyaretçi verilerini ilgili mevzuat uyarınca işlemek,
 • Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Siz değerli müşterilerimize daha iyi ürün ve hizmet sunabilmek, ürün ve hizmet çeşitliliğimizi geliştirilebilmek, tercihleriniz doğrultusunda talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerimizi sunmak ve trend ve analizleri yapabilmek,
 • Bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek,
 • Sizler için önemli hususlarla ilgili olarak ve izniniz doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizin tanıtımı, kampanyalarımız vb. hakkında sizleri bilgilendirmek veya iletişime geçebilmek,
 • 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerimizi ve sizinle imzaladığımız üyelik, kartuş, mesafeli satış, gizlilik vb. sözleşmelerimizin gereğini yerine getirmek ve
 • Hakkınızda işlemekte olduğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak

amacıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

Kişisel verilerinizi yukarıda sayılan ve ilgili mevzuatın gerektirdiği haller haricinde hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanmayacağız.

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz Nedir?

 • Kişisel verilerinizi mağazalarımızdan yüz yüze veya internet sitemiz aracılığıyla mesafeli olarak yaptığınız alışverişleriniz,
 • Şirketimizle imzalamış olduğunuz üyelik, kartuş, mesafeli satış, gizlilik vb. her türlü sözleşmeler,
 • “Mavi Kartuş” ve ileride oluşturulacak mobil uygulamalar,
 • Şirketimizin Genel Müdürlüğüne, mağazalarına ve çağrı merkezine yaptığınız her türlü ziyaret ve başvurular

 aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik ve otomatik olmayan yollarla toplamaktayız.

 

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarmaktayız?

Mavi olarak kişisel verilerinizi ancak işbu Metin’de belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK'nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktayız.

Çevrimiçi Misafir Müşteri/Üye Müşteri ve Kartuş Kart Sahibi Müşteri/Üye'lerimizin ad soyad bilgisi ve iletişim bilgilerini, ürünlerin teslimatının sağlanması amacıyla iş ortağımız kargo şirketi ile paylaşmaktayız.  Buna ek olarak, bizden ticari elektronik ileti almaya onay vermeniz halinde tercih ettiğiniz iletişim kanalına/kanallarına ilişkin iletişim bilgilerinizi tedarikçilerimiz olan ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları ile paylaşmaktayız.

Kullanmakta olduğumuz müşteri ilişkileri yöntemi sistem sunucularının yurt dışında yer alması sebebiyle kişisel verilerinizi KVKK'nın 9. maddesinde yer alan şartlara uygun olarak yurt dışına aktarmaktayız.

Mavi olarak kişisel verilerinizi yukarıda yer verilen yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarırken her halükarda kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli idari, teknik ve hukuki tedbirleri almaktayız.

 

KVKK Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

Mavi tarafından verilerinizin işlendiği ve Mavi’nin verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde Eski Büyükdere Cad. No: 53 34418 Kağıthane İstanbul adresine yazılı olarak bizzat veya posta yoluyla ya da mavigiyim.hukuk@hs03.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine KEP iletisi göndermek, güvenli elektronik imza ya da Mavi’ye daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden kisiselveriler@mavi.com adresine e-posta göndermek suretiyle başvuruda bulunarak her zaman;

a)   kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b)   kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,

c)   kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç)   kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme,

d)   kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e)   kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Mavi’nin söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerinizi silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f)   kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (d) ve (e) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteme,

g)   kişisel verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme,

ğ)   kişisel verilerinizin kanuca aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Başvuruda;

a)   Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,

b)   Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

c)   Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç)   Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

d)   Talep konusu,

bulunması zorunludur. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler de başvuruya eklenir.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç başvurunuz ulaştıktan sonra 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamındaki haklarınız hakkında detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını (https://www.kvkk.gov.tr/) ziyaret edebilirsiniz.