KARTUŞ ÜYE PROGRAMI KOŞULLARI

 

1. Üye, Kartuş Üye Programı'nda yürütülecek uygulamalar çerçevesinde; Mavi tarafından, genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün veya hizmet tanıtımları, reklam, promosyon, pazar araştırması anketleri, istatistiki çalışmalar ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına ve Kartuş Başvuru Formu ve diğer yollarla verdiği kişisel bilgilerinin bu amaçlarla kullanılmasına izin verir. www.mavi.com sitesi üzerinden gerçekleştirilecek bilgi güncellemeleri Kartuş Üye Programı için; Kartuş Üye Programı üzerinden gerçekleştirilecek bilgi güncellemeleri ise www.mavi.com sitesi için paylaşılan bilgilere etki etmektedir. Üye'nin www.mavi.com sitesi üzerinden verdiği üyelik bilgileri Kartuş Üye Programı'ndaki üyelik bilgilerini; Kartuş Üye Programı üzerinden verdiği üyelik bilgileri ise www.mavi.com sitesindeki üyelik bilgilerini güncellemektedir. Üye, www.mavi.com üyeliği çerçevesinde Mavi ile paylaştığı tüm kişisel bilgileri ile onay/rıza beyanlarının Kartuş Üye Programı için; Kartuş Üye Programı çerçevesinde Mavi ile paylaştığı tüm kişisel bilgileri ile onay/rıza beyanlarının www.mavi.com için de kullanılabilmesine, işlenebilmesine ve depolanabilmesine rıza göstermektedir. Bu bağlamda Üye'nin www.mavi.com ya da Kartuş Üye Programı dâhilinde vermiş olduğu en son bilgi, rıza ve onaylar her iki üyelik için de geçerli olacaktır. Üye, Sözleşme çerçevesinde Mavi'ye verdiği kişisel bilgilerinin ve paylaşım tercihlerinin düzenlenmesi ve/veya bilgi eklenmesi/güncellenmesi konularında; ilgili talebini belirterek Mavi mağazalarına başvurması, Mavi Kartuş akıllı telefon uygulaması üzerinden, www.mavikartus.com üzerinden veya www.mavi.com sitesi üzerinden Kartuş kartını profiline ekleyerek bilgi güncellemesi yapması veya işbu Sözleşme'de en altta yer alan Mavi'nin iletişim bilgileri üzerinden irtibata geçmesi gerekmektedir. Üye ayrıca, Mavi'nin iletişim bilgileri üzerinden irtibata geçerek, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerinin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amaçlarını ve kişisel verilerinin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin Türkiye'de veya Türkiye dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Mavi'nin söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve kişisel verilerinin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme haklarına sahiptir.

2. Üye'nin bilgileri Türkiye'de veya Türkiye dışında bulunan Mavi'nin hizmet sağlayıcılarıyla (gönderi, çağrı merkezi, veritabanı vb. hizmeti firmaları ile) veya Mavi'nin bağlı şirketleri ile, bu firmalar tarafından Mavi'nin faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacı ile verilen hizmetler dâhilinde kullanılması kaydıyla paylaşılabilir. Üye'nin bilgileri işlenip, bilgiler Üye kimliği açıklanmaksızın, gruplar halinde Mavi'nin uygun gördüğü Türkiye'de veya Türkiye dışında bulunan 3. kişiler, Mavi'nin hizmet sağlayıcıları ve Mavi'nin bağlı şirket veya kuruluşları ile paylaşılabilir. Bununla birlikte, Mavi, işbu verileri, faaliyeti dışında hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmaz İşbu hüküm, sözleşmenin üçüncü kişilere devrine engel değildir. Üye, Mavi tarafından kendisiyle ilgili her türlü kişisel ve özel nitelikteki kişisel verilerin, Türkiye'de veya Türkiye dışında bulunan Mavi'nin hizmet sağlayıcıları veya Mavi'nin bağlı olduğu şirketlere açıklanabileceğini veya aktarılabileceğini, söz konusu kişisel verilerin Türkiye'de veya Türkiye dışında bulunan Mavi'nin hizmet sağlayıcıları veya Mavi'nin bağlı olduğu şirketler tarafından saklanabileceğini anladığını, kişisel verilerinin işlenmesine ve saklanmasına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusundaki haklarından tam ve eksiksiz olarak bilgilendirildiğini beyan eder. Üye'ye ait kişisel verilerin bahsi geçen şekilde açıklanması, aktarılması ve saklanması yalnızca Kartuş Üye Programı ve www.mavi.com kapsamında yürütülecek programlar çerçevesinde ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde gerçekleşecektir.

3. Mavi, Üye'nin kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, bu kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve bu kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü fiziksel, teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür ve bu tedbirleri azami ölçüde almaktadır.

4. Üye, 1. ve 2. maddede belirtilen verilerin sözleşmenin herhangi bir sebeple feshi halinde dahi Mavi tarafından e-ticaret ve ticari iletişim mevzuatı da dâhil ve fakat bununla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili her türlü mevzuat uyarınca öngörülen kanuni süreler boyunca işlenmesine ve belirtilen 3. kişilerle belirtilen amaçlar için paylaşılmasına izin vermektedir. Bununla birlikte, Mavi, sözleşmenin herhangi bir sebeple feshi halinde dahi söz konusu verileri, faaliyeti veya kanuni yükümlülükleri dışında hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmaz, üçüncü kişilere devretmez veya satmaz.

5. Mavi, Üyelerini önceden bildirmek kaydı ile Kartuş Üye Programı’nı durdurabilir. Bu durumda Üyelerin Kartuş puanlarını 30 (otuz) gün içerisinde kullanma hakları saklıdır. Kartuş Üye’lerine, birbirinden farklı fayda programları sunulabilir. Geçerli koşullar programların iletişim kanallarından öğrenilebilir. Kartuş Üye Programı sisteminin altyapısındaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon, puanlar vb.den, Üye’ye imkan sağlanamamasından dolayı Mavi sorumlu tutulamaz.

6. Kartuş, ücretsizdir. Kartuş’tan yararlanmak için Mavi tarafından tek taraflı olarak üyelik ücreti belirlenmesi durumunda, mevcut Kartuş üyeleri, derhal durumdan haberdar edilecek olup; [10 (on) gün] içerisinde üyelik ücreti ödemeyen üyelerin sözleşmeleri feshedilerek üyelikleri Mavi tarafından sona erdirileceği gibi; bu üyeler de işbu bedeli ödemeksizin üyeliklerini sona erdirmekte serbesttirler. Bu şekilde üyeliklerini sona eren Üyelerin Kartuş puanlarını 30 (otuz) gün içerisinde kullanma hakları saklıdır.

7. Kartuş puanları hiçbir surette ticari amaçla kullanılamaz ve kişiye özeldir. Üye, Kartuş Üye Programı’ndan faydalanması için kendisine verilen kart ve numarasını, kullanıcı adı ve/veya şifreyi başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu; kartın, Üye veya başkası tarafından kötüye kullanıldığı veya programın suiistimal edildiği tespit edilirse, üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını, üyeliğin sonlandırılacağını kabul ve taahhüt eder. Üye, Kartuş kartının kaybolması, çalınması halinde, bu durumu Mavi’ye Kartuş Üye Programı iletişim kanallarından derhal bildirecektir. Bildirim yapılıncaya kadar doğabilecek her türlü zarardan Üye sorumludur.

8. Üye, kazandığı haklarından, geçerli koşullar dahilinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir. Üyelik sona erdiğinde kartta biriken puanlar ve Üye’ye kazandırılan haklar, 1. ve 4. madde hükümleri saklı kalmak üzere, Mavi tarafından silinir.

9. Kartuş Üye Programı, başta havalimanlarında bulunan Mavi mağazaları olmak üzere, Mavi tarafından belirlenen mağazalarda geçerli değildir. Mavi, Kartuş Üye Programı’nın geçerli olduğu mağazaları belirlemekte serbesttir.

10. Bazı veya Kartuş Üye Programı’na dahil tüm Mavi mağazalarında geçerli olan kampanyalar, ve Kartuş kampanyalarının şartları,   www.mavi.com’da geçerli olmayabileceği gibi, farklılık da gösterebilir; www.mavi.com ’da geçerli olan kampanyalar bazı Mavi mağazalarında veya Kartuş Üye Programı’na dahil hiçbir Mavi mağazasında geçerli olmayabilir. 

11. Kartuş, eski sezona ait ve ikinci kalite ürünlerde geçerli değildir. Alışverişlerde kazanılan puan oranı, Mavi tarafından uygun görülmesi halinde her zaman değiştirilebilir. Kullanılmayan puanlar Mavi tarafından belirlenecek aralıklarla silinir. Şu anda mevcut güncel Kartuş ile kazanılan puan oranı, kullanım sınırları ve kullanılmayan silinme aralıklar için www.mavikartus.com adresini ziyaret ediniz.

12. Kartuş Üye Programına 13 yaşın üzerinde olan gerçek kişiler üye olabilir. Kartuş Üye Programı, tüzel kişilere yönelik bir program değildir.

13. Üye, Mavi’nin Sözleşme’yi üçüncü kişilere devredebileceğini ve işbu Sözleşme ile Borçlar Kanunu’nun 205inci maddesi uyarınca Sözleşme’nin devrine şimdiden izin verdiğini gayrıkabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

14. Taraflar, birbirlerine yazılı olarak veya e-posta ile 10 (on) gün önceden bildirmek kaydı ile işbu Sözleşme’yi feshetmekte ve üyeliği sona erdirmekte serbesttirler. Üyeliklerini sona erdiren Üyelerin, Kartuş puanlarını, üyelikleri sona ermeden kullanmaları gerekmektedir; aksi takdirde Kartuş puanları, 1inci ve 4üncü madde hükmü saklı kalmak kaydı ile, Mavi tarafından üyelik sona erme tarihi itibarıyla silinir. Üye, Mavi’ye bu form ile açıkladığı ve diğer şekillerde açıklayacağı bilgilerinin doğru olduğunu, bunlarda değişiklik olması halinde bunları güncelleyeceğini, söz konusu bilgilerin gerçeğe aykırı olması veya gerçeğe aykırı hale gelmesi sebebiyle Mavi’nin maruz kalabileceği her türlü zararı karşılayacağını, uyuşmazlık halinde Mavi Kartuş Üye Programı kayıtlarının kesin delil sayılacağını kabul eder.

Üye Bilgileri aşağıdaki gibidir:

Kartuş Kart Numarası:

Adı Soyadı:

Cep Telefonu:

E-Mail Adresi:

◻ Yukarıda yer alan E-MAIL bilgilerim üzerinden benimle Mavi tarafından yürütülen genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında bilgi vermek ve bunları sunmak dâhil olmak üzere Kartuş Üye Programı Koşulları’nda belirtilen amaçlarla iletişime geçilmesine ve kişisel verilerimin bu amaçla kullanılmasına izin veriyorum. Söz konusu iznin Mavi.com üyeliğim (varsa) ve diğer Mavi uygulamaları ile ilgili olarak da geçerli olmasını kabul ediyorum.

◻ Yukarıda yer alan CEP TELEFONU numaram üzerinden benimle Mavi tarafından yürütülen genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını sunmak, bunlar hakkında bilgi vermek, anket yapmak dâhil olmak üzere işbu Kartuş Üye Programı Koşulları’nda belirtilen amaçlarla iletişime geçilmesine ve kişisel verilerimin bu amaçla kullanılmasına izin veriyorum. Söz konusu iznin Mavi.com üyeliğim (varsa) ve diğer Mavi uygulamaları ile ilgili olarak da geçerli olmasını kabul ediyorum.

Üye, dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeden yukarıda vermiş olduğu iletişim bilgileri üzerinden kendisi ile genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını ile ilgili iletişime geçilmesini reddedebilir. Üye konuya ilişkin vazgeçme bildirimini Mavi mağazaları, mavi.com, mavikartus.com veya Mavi Müşteri Hizmetleri (0850 288 62 84) iletişim yolları üzerinden Mavi’ye ücretsiz olarak iletebilecektir. Bildirimin ulaşmasını takip eden 3 gün içinde Üye’ye ticari amaçlı elektronik iletilerin gönderimi durdurulur.

 

 

MAVİ Giyim San. ve Tic. A.Ş.

Eski Büyükdere Caddesi No:53 Kâğıthane İstanbul 

Tel: 0212 371 20 00

Faks: 0212 371 20 60

info@mavi.com 

 

www.mavikartus.com

 

www.mavi.com